بازاریابی تاثیر گذار (بازاریابی نفوذ) شکل جدیدی از بازاریابی است که حاصل طیف گسترده ای از مطالعات و تحقیقات اخیر میباشد که در آن تمرکز اصلی بر روی افراد کلیدی خاص (یا انواعی از افراد خاص) به جای تمرکز بر بازار هدف به عنوان یک کلیت است.

بازاریابی تاثیرگذار افرادی که بر روی خریداران بالقوه نفوذ دارند را شناسایی کرده و فعالیتهای بازاریابی را حول این « تاثیرگذاران » جهت میبخشد.

تاثیرگذاران ممکن است خود خریداران بالقوه یا اشخاص ثالثی باشند. این اشخاص ثالث یا جزو زنجیره تامین (خرده فروشان ، تولیدکنندگان و غیره) و یا ممکن است در زمره به اصطلاح تاثیرگذارنده های دارای ارزش افزوده (مانند روزنامه نگاران ،دانشگاهیان ،تحلیلگران صنعت ، مشاوران حرفه ای و غیره) وجود داشته باشند.

بازاریابی تاثیرگذار چهار فعالیت را دربرمیگیرد:

-شناسایایی تاثیرگذارها ، و رتبه بندی آنها به ترتیب درجه اهمیت
-بازاریابی ثاثیرگذاران ، برای افزایش دانش و آگاهی از شرکت در جامعه تاثیرگذارها
-بازاریابی از طریق تاثیرگذارها، استفاده از تاثیرگذارها برای افزایش آگاهی بازار از شرکت در میان بازارهای هدف
-بازاریابی همراه با تاثیرگذارها ، تبدیل کردن تاثیرگذارها به حامیان و طرفداران شرکت